Wolny
Nowoczesne, wygodne, blisko centrum 
Wolny
Blisko centrum 
Wolny
Nieprofesjonalne i drogie w dojeździe. 
Wolny
Dobry dojazd.